UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA

Ovaj Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika („Ugovor“) je obvezujući pravni ugovor između vas (bilo fizičkog ili pravnog lica) i Project Targeta („Davaoca licence“). Instaliranjem, pristupom ili korištenjem softvera i bilo koje prateće dokumentacije i unapređenja (kao što je definisano u daljem tekstu) obezbijeđenih ovim Ugovorom (kolektivno, „Softver“), bićete vezani odredbama ovog Ugovora. Ako se ne slažete sa uslovima ovog Ugovora, Davalac licence nije voljan da vam licencira nikakvo pravo na upotrebu ili pristup softveru. U tom slučaju Softver nećete moći instalirati, koristiti, kopirati niti ćete mu moći pristupiti.

PRISTUP APLIKACIJI I DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE

Softver vam je licenciran, ne prodat. Osim ograničene licence date ovim Ugovorom, Davalac licence i njegovi davaoci licence zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese nad Softverom, svim njegovim kopijama i sva prava vlasništva nad Softverom, uključujući autorska prava, patente, žigove i prava poslovne tajne.

DAVANJE LICENCE

Ovaj Ugovor vam daje sljedeća prava, prema potrebi:

 • Licenca
  Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Davalac licence vam daje opozivnu, neprenosivu, neisključivu licencu za korišćenje predmetne kodne verzije Softvera za instalaciju i upotrebu na hardverskim uređajima (koje vi obezbjeđujete) isključivo za upotrebu u vašoj organizaciji.
 • Poboljšanja
  Ovaj Ugovor vam daje sljedeća prava, prema potrebi::
 • Komponente trećih strana
  Softver i buduća poboljšanja mogu sadržavati određene komponente treće strane („komponente treće strane“) koje vam se daju pod uslovima koji su različiti od ovog Ugovora ili koji zahtijevaju da vam Davalac licence dostavi određene obavještenja i/ili informacije. Vaše korištenje svake komponente treće strane koja sadrži ili je propraćena njenim vlastitim licencnim ugovorom podliježe uslovima i odredbama tog drugog licencnog ugovora, a ne ovog Ugovora. Bez obzira na gore navedeno, sljedeći uslovi se primjenjuju na sve „komponente treće strane“: (i) sve komponente treće strane daju se u „postojećem stanju“; (ii) Davalac licence vama neće biti odgovoran niti će vam nadoknaditi bilo kakva potraživanja koja se odnose na komponente treće strane; i (iii) Davalac licence neće biti odgovoran za bilo kakvu posrednu, neposrednu, slučajnu, posebnu, primjernu, kaznenu ili posljedičnu štetu u vezi sa komponentama trećih strana. Vaš jedini i isključivi pravni lijek u vezi s bilo kakvim nedostatkom, zahtjevom ili drugim sporom koji se odnosi na komponente treće strane je da prestanete koristiti takve komponente.
 • Beta Softver
  Davalac licence može odrediti određena poboljšanja ili nova izdanja softvera kao „Beta softver“. Takav Beta softver neće biti spreman za upotrebu u proizvodnom okruženju. U ovoj ranoj fazi razvoja, rad Beta softvera može biti nepredvidiv i dovesti do neispravnih rezultata. Prihvatate i slažete se da: (i) je Beta softver eksperimentalni i nije u potpunosti testiran; (ii) Beta softver možda ne ispunjava vaše zahtjeve; (iii) u upotrebii ili radu Beta softvera može doći do prekida ili grešaka; (iv) koristite Beta softver u cilju procjene i testiranja proizvoda te za pružanje povratnih informacija Davaocu licence; (v) ćete obavijestiti svoje zaposlene, članove osoblja i druge korisnike o prirodi Beta softvera; i (vi) da ćete sve informacije koje se odnose na Beta softver i vašu upotrebu Beta softvera, uključujući bilo kakva mjerenja učinka i druge podatke koji se odnose na Beta softver, u držati u strogoj tajnosti i nećete otkrivati takve podatke nijednoj neovlaštenoj trećoj strani. Vaše korištenje Beta softvera podliježe svim ovdje navedenim uslovima i odredbama koji se odnose na Softver. Dužni ste da Davaocu licence odmah prijavite sve greške, kvarove ili druge nedostatke u Beta softveru. NE KRŠEĆI DRUGE ODREDBE OVOG UGOVORA, SAV BETA SOFTVER PREUZIMA SE “U TEKUĆEM I DOSTUPNOM STANJU”, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. Ovim se odričete svih, sada poznatih ili kasnije otkrivenih, navoda koje možete da iznesete protiv Davaoca licence i njegovih dobavljača / davalaca licenci koji proizlaze iz vašeg korištenja Beta softvera.
 • Sinhronizacija
  Ako koristite neki od naših sistema za sinhronizaciju elektronske pošte (“plug-in softver”), naši sistemi preuzimaju vašu el. poštu i pretražuju vaše Infusionsoft kontakte na našem serveru kako bismo uparili e-poštu s kontaktima i spremili te poruke u Infusionsoft. Budući da Infusionsoft podržava dodavanje poruka e-pošte u vaš istorijat e-pošte u Infusionsoftu („prilaganje e-poruka“), ali ne podržava uklanjanje priloženih e-poruka, nakon što koristite naš sistem za sinhronizaciju e-pošte, nemamo način da uklonimo e-poštu iz bilo kojeg razloga. Ako želite da uklonite prethodno priloženu e-poštu, molimo da pogledate direktno Infusionsoft za dodatne informacije.
 • InfusionSoft
  Ako nam dostavite svoje informacije o pristupu InfusionSoftu, mi ćemo postupiti na sljedeći način: pristupićemo informacijama potrebnim da bismo vam pružili sve potrebne funkcije koje su vam potrebne u našem softveru. To uključuje pristup vašim podacima putem InfusionSoft API-ja, uobičajenim prijavljivanjem ako je potrebno za podršku ili za dodatne funkcije koje API ne podržavaju. Prikupljamo sve podatke potrebne za funkcije našeg softvera. Ove podatke niti pristup nećemo ustupiti nikome bez vaše izričite dozvole.
 • Važenje
  Licenca će započeti od dana kada prvi put koristite Softver ili prihvatite ovaj Ugovor, zavisno od toga koje od to dvoje je ranije, i nastaviće da važi sve dok se ne ukine kako je predviđeno u članu 5 (Raskid).

OGRANIČENJA U LICENCI

Licenca koja vam je data u ovom ugovoru ograničena je na sljedeći način:

 • Ograničenja kopiranja i distribucije.
  Nije vam dozvoljeno da kopirate ili distribuirate ovaj Softver osim u mjeri u kojoj je kopiranje potrebno za korišćenje softvera u ovdje navedene svrhe. Možete napraviti jednu kopiju softvera u sigurnosne i arhivske svrhe.
 • Ograničenja kod preprodaje i ponovnog pakovanja.
  Nije vam dozvoljeno da preprodajete ili ponovo pakovati Softver bez izričitog pismenog pristanka. Softver ne smijete da date bilo kome, bilo za novčanu nadoknadu ili ne.
 • Ograničenja u obrnutom inženjeringu i modifikacijama.
  Nije dozvoljeno raditi obrnuti inženjering, dekompilirati, rastaviti, modifikovati ili kreirati djela izvedena iz softvera. Ne možete menjati ili modifikovati nijedan mehanizam za onemogućavanje koji može biti smješten u Softveru.
 • Podlicenca, iznajmljivanje i upotreba od strane trećih strana.
  Nije vam dozvoljeno da dodijelite, podlicencirate, iznajmite, date u zakup na određeni vremenski period, pozajmite ili na bilo koji drugi način prenesete Softver, ili direktno ili indirektno dozvolite bilo kojoj trećoj strani da koristi ili kopira softver.
 • Obavještenja o vlasništvu.
  Nije vam dozvoljeno da uklanjate bilo kakva obavještenja o vlasništvu nad Softverom (npr. Obavještenja o autorskim pravima i zaštićenim znakovima). Imate obavezu da na svakoj dozvoljenoj sigurnosnoj kopiji ili arhivskoj kopiji reprodukujete navedete autorska prava i sva ostala obavještenja o vlasništvu prikazana na Softveru.
 • Koristiti u skladu sa dokumentacijom.
  Svaka upotreba softvera mora da se vrši u skladu sa njegovom tada važećom dokumentacijom.
 • Poštivanje važećih zakona
  Vi ćete biti jedini odgovorni za osiguravanje da, pri korištenju ovog Softvera, poštujete sve važeće strane, savezne, državne i lokalne zakone i pravila i propise.
 • Povjerljivost.
  Prihvatate i saglasni ste da ovaj Softver i povezana dokumentacija predstavljaju vrijedne vlasničke i povjerljive informacije i intelektualno vlasništvo (koje se zajedno nazivaju „Vlasničke informacije“) Davaoca licence. Nije vam dozvoljeno da koristite ili otkrivate Vlasničke informacije bez prethodnog pismenog pristanka Davaoca licence, osim otkrivanja vašim zaposlenima i dobavljačima i kasnije upotrebe od strane vaših zaposlenih i izvođača kojima je takvo znanje neophodno, pod uslovom da su takvi zaposlenici i izvođači sklopili pisane sporazume kojima se ograničava upotreba ili otkrivanje Vlasničkih informacije koji ugovori štite informacije barem u onoj mjeri kao u ovom Ugovoru. Slažete se da ćete u zaštiti Vlasničnih informacija koristiti barem isti stepen pažnje koji koristite za zaštitu sopstvenih sličnih podataka, ali ni u kojem slučaju manje od razumne brige. Prihvatate da, zbog jedinstvene prirode Vlasničkih informacija, Davalac licence neće imati adekvatan lijek u novcu ili odšteti u slučaju bilo kakve neovlaštene upotrebe ili otkrivanja svojih Vlasničkih informacija. Uz bilo koje drugo pravno sredstvo koje može biti dostupno u zakonu, u kapitalu ili na neki drugi način, Davalac licence ima pravo da pribavi sudsku zabranu radi sprečavanja takve neovlaštene upotrebe ili otkrivanja informacija. Zabranjeno je da koristite bilo kakve podatke ili informacije koje vam je Davalac licence otkrio u vezi s ovim Ugovorom u osporavanju valjanosti bilo kojeg intelektualnog vlasništva Davaoca licence. Svaka takva upotreba podataka i informacija Davaoca licence predstavlja materijalno, nepovratno kršenje ovog Ugovora.

USLUGE ODRŽAVANJA

Povremeno, Davalac licence može odlučiti da ponudi usluge za održavanje Softvera („Usluge održavanja“). Tokom perioda za koji plaćate usluge održavanja, Davalac licence će vam pružiti sva poboljšanja koja Davalac licence distribuira drugim korisnicima uopšteno, bez dodatnih troškova. Ako Davalac licence distribuira bilo kakvo unapređenje kao opciju ili novi proizvod za koji naplaćuje dodatnu novčanu nadoknadu, ponudiće Vam takvu opciju ili novi proizvod pod istim uslovima kao što ih nudi drugim kupcima sličnih prilika.

NAKNADE

Naknade za licencu koje se plaćaju Davaocu licence za prava iz ovog Ugovora utvrđena su u zasebnom Obrascu za narudžbu Softvera ili sličnom dokumentu za naručivanje koji dostavlja Davalac licence koji dokument opisuje naknade za licencu i bilo koje druge naknade koje ste dužni da platite. Davalac licence može izmijeniti ili dopuniti naknadu za licencu ako o tome obavijesti primaoca licence 30 dana unaprijed. Svaka faktura ili predračun koju je dao Davalac licence ističe najranije: 1) vremenskim periodom dogovorenim u fakturi ili predračunu; ili 2) nakon najviše 30 dana od slanja.

DAVANJE LICENCE

Upotreba proizvoda Projecttarget.com predstavlja korisnikovo prihvatanje politike naplate Projecttarget.comu. U prednjem tekstu su propisi politika naplate Projecttarget.com-a koja je obavezna za sve kupce:

 • Projecttarget.com obavezno prima uplatu prije nego što se bilo koji naplativi proizvod ili usluga pruži / aktivira. Kupci su dužni da imaju važeću kreditnu karticu sa koje će se naplaćivati ponavljajuće mjesečne naknade.
 • Svi međunarodni kupci su dužni da plaćanje izvrše kreditnom karticom. Projecttarget.com ne prihvaća međunarodne čekove.
 • Naplata pretplate je zasnovana na dostupnosti proizvoda i usluga, a ne na upotrebi.
 • Kupci su odgovorni za ažuriranje svih podataka o kreditnoj kartici i podataka o kontaktima.
 • Sve periodične pretplate automatski se fakturišu i naplaćuju kreditnoj kartici koju imamo u vašem predmetu.
 • Fakture i računi za plaćanje dostupni su kupcima na zahtjev.
 • Projecttarget.com nudi besplatan tridesetodnevni (30) probni period svim novim korisnicima. Ukoliko u ovom probnom roku od 30 dana otkažete proizvod nećete snositi nikakve troškove a ako ste platili karticom, sredstva će vam biti vraćena na račun. Nastavak korištenja usluge predstavlja prihvatanje ovog proizvoda i prijavu na uslugu. Ukoliko otkažete proizvod nakon isteka probnog perioda od 30 dana, od tog trenutka nećete snositi nikakve troškove. Međutim, vi ste odgovorni da podmirite sve troškove koji su već nastali za tekući obračunski period.

SPOROVI U VEZI SA NAPLATOM

Kupci će se u dobroj vjeri nastojati da riješe bilo kakve problema s zaposlenima Projecttarget.com prije nego što će u ime klijenta pokušati povrat sredstava putem treće kompanije za kreditne kartice ili preko banke. Bez obzira na ishod povrata novca, Projecttarget.com zadržava pravo da preduzme zakonske mjere za naplatu svih neizmirenih dugova za ispostavljene usluge. Projecttarget.com može dostaviti bilo koji sporni iznos za pružene usluge agenciji za naplatu.

CIKLUS NAPLATE

Sa svih kreditnih kartica klijenata automatski se naplaćuju iznosi na određeni datum naplate. Ako je kreditna kartica odbijena, Projecttarget.com će pokušati naplatiti karticu u narednih trideset (30) dana od prethodne fakture, a nastaviće da pokušava da izvrši naplatu sa iste kartice sljedećeg datuma ako pretplata ostane aktivna. Nakon što istekne šezdeset (60) dana na bilo kojem računu, Projecttarget.com može takav račun dostaviti trećoj strani za naplatu.

NAKNADE ZA SPOROVE / ZAKAŠNJELA PLAĆANJA

U slučaju da se račun preda trećoj strani na uslugu naplate sredstava, naknada za obradu od trideset dolara (30,00 USD) može se obračunati na postojeće stanje na računu koji je dat za uslugu naplate. Ova naknada je dodatak ostalim naknadama koje su prethodno procijenjene na računu kupca za pružene usluge.

POVRAT SREDSTAVA

U slučaju da se račun preda trećoj strani na uslugu naplate sredstava, naknada za obradu od trideset dolara (30,00 USD) može se obračunati na postojeće stanje na računu koji je dat za uslugu naplate. Ova naknada će biti obračunata uz ostale naknade koje su prethodno obračunate na računu kupca za pružene usluge.

OTKAZIVANJE USLUGA

Iz sigurnosnih razloga i radi osiguranja autentičnosti zahtjeva, otkazivanje usluga se obavezno vrši telefonskim pozivom Project Targetu. Predstavnika Project Targeta možete pozvati na broj +1 844 464 2230 [USA] da biste otkazali dalje korištenje usluge. Odjel za naplatu Project Targeta radi od 9:00 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka, osim dana kada su američki praznici. Otkazivanje usluge će stupiti na snagu posljednjeg dana obračunskog perioda u kojem je primljen zahtjev za otkazivanje korištenja usluge. Otkazivanje korištenja usluge za bilo koji račun ne oslobađa kupca dugovanja po neizmirenim fakturama. U trenutku otkaza u obavezi ste da platite sve neizmirene račune. Zatvaranje računa sa Project Targetom nije moguće jednostavnim otkazivanjem kreditne kartice. Project Target će i dalje tretirati ovo kao otvoreni račun, a ciklus naplate će se nastaviti, što će proizvesti dug po računu koji može biti ustupljen trećoj strani na naplatu.

RASKID

 • Kršenje odredbi ugovora.
  Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava, Davalac licence može raskinuti ovaj Ugovor slanjem pismenog obaveštenja trideset (30) dana prije raskida ako prekršite bilo koji od uslova ovog Ugovora i ako dato kršenje niste uspjeli da otklonite u prethodnom periodu.
 • Navodi o kršenju prava vlasništva
  U slučaju navoda o kršenju intelektualnog vlasništva od bilo koje treće strane u vezi sa Softverom („Navoda o kršenju“), Davalac licence zadržava pravo da odmah raskine ovaj Ugovor i ukine prava dodijeljena ovim Ugovorom. U tom slučaju, Davalac licence će vratiti razmjerni dio svih unaprijed plaćenih naknada.
 • Prekid zbog pogodnosti.
  Možete u bilo kojem trenutku raskinuti ovaj Ugovor prekidom korištenja Softvera, u skladu sa obavezama u vezi s raskidom Ugovora od strane Primaoca licence navedenim u nastavku, slanjem pismenog obavještenja Davaocu licence i vraćanjem Softvera Davaocu licence.
 • Obaveze Primaoca licence u slučaju raskida Ugovora.
  U slučaju bilo kakvog isteka ili raskida ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga, imate obavezu da uklonite sve kopije Softvera i svih njegovih komponenata iz svih vaših sistema i da uništite sve povezane medije i dokumentaciju, ako iste postoje. Licenca koja je data za Softver automatski se ukida istekom ili raskidom ovog Ugovora.
 • Važenje.
  Licenca će početi da važi od dana kada prvi put koristite Softver ili prihvatite ovaj Ugovor, zavisno o tome koje od to dvoje je ranije, i nastaviće da važi sve dok se ne ukine kako je predviđeno u članu 5 (Raskid).

ODRICANJE OD GARANCIJE

USLUGE APLIKACIJE I ODRŽAVANJA APLIKACIJE SE ISPOSTAVLJAJU „U POSTOJEĆEM STANJU“ I „KAKO JE DOSTUPNO“. KAKO TO U NAJVEĆOJ MJERI DOZVOLJAVA ZAKON, DAVALAC LICENCE I NJEGOVI DAVAOCI LICENCI SE ODRIČU SVIH GARANCIJA U POGLEDU USLUGA APLIKACIJE I USLUGA ODRŽAVANJA APLIKACIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE, NA IMPLICIRANE GARANCIJE O NEKRŠENJU PRAVA VLASNIŠTVA, PRAVU NAD IMENOM, STAVLJANJU U PRODAJU, MIRNOM UŽIVANJU, KVALITETU INFORMACIJA, I ADEKVATNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. DAVALAC LICENCE NE GARANTUJE DA ĆE APLIKACIJA DA ISPUNJAVA VAŠE ZAHTJEVE NITI DA ĆE RAD APLIKACIJE BITI BEZ GREŠAKA NITI DA ĆE NEDOSTACI U APLIKACIJI BITI ISPRAVLJENI. NIKAKVA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET DAVAOCA LICENCE NEĆE BITI IZVOR BILO KOJE DODATNE GARANCIJE DAVAOCA LICENCE U VEZI SA OVOM STVARI.
DAVALAC LICENCE NE DAJE BILO KAKVE GARANCIJE, IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE, OBZIROM NA HARDWARE, PROIZVODE, SOFTVER, ILI PROGRAMIRANJE DOBIJENO OD DOBAVLJAČA OD TREĆIH STRANAKA (KOLEKTIVNO, “PREDMETI TREĆIH STRANA”). DAVALAC LICENCE SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRAŽENIH I IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PRODAJITOST, NEKRŠENJE PRAVA VLASNIŠTVA/PRAVA NAD IMENOM, STAVLJANJE U PRODAJU, MIRNO UŽIVANJE, KVALITET INFORMACIJA, I ADEKVATNOST ZA ODREĐENU NAMJENU. DAVALAC LICENCE TREBA DA OBAVIJESTI DATE PRODAVCE / PROIZVOĐAČE O PREDMETIMA TREĆIH STRANA ZA GARANCIJU I INFORMACIJE O IZVRŠENJU. APLIKACIJA SE MOŽE KORISTITI ZA PRISTUP I PRENOS INFORMACIJA PREKO INTERNETA. PRIHVATATE I SLAŽETE SE DA DAVALAC LICENCE NE UPRAVLJA INTERNETOM NITI KONTROLIŠE INTERNET I DA: (I) VIRUSI, CRVI, TROJANSKI KONJI ILI DRUGI NEPOŽELJNI PODACI ILI SOFTVER; ILI (II) NEOVLAŠTENI KORISNICI (NPR., HAKERI) MOGU POKUŠATI DA PRISTUPE I OŠTETE VAŠE PODATKE, WEB STRANICE, RAČUNARA ILI MREŽE. DAVALAC LICENCE NE MOŽE BITI ODGOVORNI ZA TAKVE AKTIVNOSTI. VI SNOSITE ISKLJUČIVU ODGOVORNOST ZA BEZBIJEDNOST I INTEGRITET SVOJIH PODATAKA I SISTEMA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U ONOJ MJERI U KOJOJ ZAKON TO DOZVOLJAVA, NI U KOJEM SLUČAJU DAVALAC LICENCE I NJEGOVI DOBAVLJAČI / DAVAOCI LICENCE NEĆE ODGOVARATI NITI VAMA NITI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE, INDIREKTNE ILI BILO KOJE ŠTETE, KOJE BEZ OGRANIČENJA UKLJUČUJU LIČNU ŠTETU, IZGUBLJENU DOBIT, IZGUBLJENE PODATKE I PREKID POSLOVANJA, KOJI PROIZILAZE IZ KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA APLIKACIJE, ČAK I AKO DAVALAC LICENCE NIJE OBAVIJESTIO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA (BILO DA TAKVE ŠTETE PROIZILAZE IZ UGOVORA, KRIVIČNOG DJELA (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU) ILI NA DRUGI NAČIN). U SVAKOM SLUČAJU, CJELOKUPNA ODGOVORNOST DAVAOCA LICENCE I NJEGOVIH DOBAVLJAČA / DAVALACA LICENCE PREMA OVOM UGOVORU ZA SVU ŠTETU SVAKE VRSTE I VRSTE (BILO DA TAKVE ŠTETE NASTAJU U UGOVORU, ODŠTETNOM POSTUPKU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU) ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) BIĆE OGRANIČENA NA POČETNU NAKNADU ZA LICENCU KOJU PLAĆATE, AKO POSTOJI TAKVA NAKNADA, ZA APLIKACIJU. Neke države ne dopuštaju isključenje slučajnih ili posljedičnih oštećenja ili ograničenje koliko dugo podrazumijeva garancija, tako da se neke od gore navedenih ne moraju odnositi na vas.

OBEŠTEĆENJE

Slažete se da ćete Davaoca licence obeštetiti, braniti i da Davaoca licence i njegove roditeljske kompanije i njihove službenike, direktore, akcionare, agente, pridružene članove i davaoce licence nećete teretiti za bilo koji odštetni zahtjev treće strane bilo koje vrste (zajedno sa advokatskim naknadama i troškovima parnice) koji nastanu iz ili su rezultat ili su u vezi s vašim kršenjem ovog Ugovora ili vašom upotrebom ili zloupotrebom Softvera, uključujući bilo koju kombinaciju Softvera s bilo kojim hardverom, softverom ili drugim intelektualnim vlasništvom koje ne daje Davalac licence.

VAŽEĆI ZAKON

Ovaj Ugovorom se uređuje i tumači u skladu sa zakonima Virdžinije, a primjenjuje se na sporazume sklopljene i u cjelosti zaključene u Virdžiniji između stanovnika Virdžinije i stanovnika drugih država Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj Ugovor se neće rukovoditi američkom Konvencijom o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine. Svaka tužba ili postupak koji pokrene bilo koja strana potpisnica podnosi se samo nadležnom državnom ili saveznom sudu koji se nalazi u Šartlotsvilu, u Virdžiniji, a stranke će se tom sudu obratiti ličnom tužnom u svrhu bilo koje radnje ili postupka.

OPŠTE ODREDBE

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupno razumijevanje i sporazum između Davaoca licence i vas u vezi s transakcijama koje su razmatrane u ovom Ugovoru i zamjenjuje sve prethodne ili istovremene usmene ili pismene komunikacije u vezi s predmetom ovog Ugovora, a sve su obuhvaćene ovim Ugovorom. Konkretno, ako ste trenutni korisnik licence ovog Softvera, ovaj Ugovor nadmašite vaš postojeći licencni ugovor i taj ugovor neće biti više na snazi niti će više imati pravno dejstvo. Ovaj Ugovor se neće modifikovati, dopunjavati niti na bilo koji način mijenjati, osim pisanim instrumentom koji potpisuju ovlašćeni predstavnici obe strane. U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća ili neizvediva u skladu sa sudskom uredbom, ostatak ovog Ugovora ostaje važeći i primjenjiv u skladu s njegovim uslovima. Bilo koji neuspjeh Davaoca licence da striktno izvrši bilo koju odredbu ovog Ugovora neće značiti odricanje od te odredbe ili bilo kakvo kasnije kršenje te odredbe. Sljedeće odredbe nadživljavaju svaki raskid ili istek ovog Ugovora: Članovi 2 (Ograničenja licence), 5 (Raskid ugovora), 6 (Odricanje od garancije), 7 (Ograničenje odgovornosti), 8 (Odšteta), 9 (Važeći zakon), 10 (Uopšteno) i 11 (Prava vlade SAD-a). Davalac licence može dodijeliti bilo koja od svojih prava ili obaveza prema ovom dokumentu ako smatra da je to potrebno. IZRIČITO SE PODRAZUMIJEVA I SAGLASNI STE DA U SLUČAJU DA SE BILO KOJIM PRAVNIM LIJEKOM UTVRDI DA NIJE USPIO U SVOJOJ OSNOVNOJ SVRSI, SVA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI I ISKLJUČENJA ŠTETE NAVEDENA U OVOM DOKUMENTU OSTAJU NA SNAZI.

PRAVA VLADE S.A.D.

Softver je komercijalni računarski softver kako je opisan u DFARS 252.227-7014 (a) (1) i FAR 2.101. Ako se Softver ili nilo koja njegova komponenta nabavlja od strane ili u ime bilo kojeg Ministarstva odbrane, Vlada SAD-a će da nabavi taj komercijalni računarski softver i / ili dokumentaciju komercijalnog računarskog softvera u skladu s odredbama ovog Ugovora, navedenim u DFARS 227.7202- 3, Prava na komercijalni softver ili dokumentaciju komercijalnog softvera. Ako ih nabavi ili u ime bilo koje civilne agencije, Vlada SAD-a će da nabavi ovaj komercijalni računarski softver i / ili dokumentaciju komercijalnog računarskog softvera pod uslovima ovog Ugovora navedenim u FAR 12.212, Računarski softver.

OVLAŠTENJE

Preuzimanjem, instaliranjem, pristupom ili upotrebom Softvera izjavljujete da imate ovlaštenja da sebe i svoju organizaciju vežete za odredbe ovog Ugovora.

LOCATIONS

MSG Solutions USA LLC
1001 Brickel Bay Drive
Suite 2700-L3, Miami, FL 33131
USA

MSG International Mexico
Playacar fase 2, Av. Paseo Tulum,
Edificio Aria, local 205, M19,
L3 77717 Playa del Carmen,
Quintana Roo,
Mexico

MSG Consulting
Branislava Nusica 32
76100 Brcko
Bosnia and Herzegovina

Email
office@projecttarget.net

Phone
+1 786 245 5267 [USA]
+52 984 121 5919 [MEX]